Một cuộc đời (đã làm lại)-VƯƠNG NGỌC MINH

chính beckett và ai
cũng đều cho rằng tôi
sẽ biết cách tự đứng
lên khi vấp ngã và
họ đã lầm tôi không
hề biết tự đứng dậy
đã không biết bao lần
tôi ngồi chờ đợi cho

đến khi có người tới
trở người qua trở người
lại nâng dậy và không
biết bao nhiêu lần tôi
đã tự đầu độc thiên
hạ bằng tuyền những câu
chuyện mà ai cũng lầm
tưởng và cho rằng tôi
sẽ biết cách tự đứng
lên khi vấp ngã và
trong câu chuyện chính bec
kett và ai cũng thấy
tôi ngồi chờ đợi cho
tới chừng có người tới
trở thân hình qua trở
trở thân hình lại nâng
dậy và tôi cũng có
nói là “các người ơi
mình thực sự không biết
cách nào có thể tự
đứng dậy nữa do đó
mình cứ phải ngồi chờ
đợi cho tới khi có
người đến nâng dậy và
đã không biết bao nhiêu
lần mình tự đầu độc
mình bằng tuyền những câu
chuyện về tính thời gian
trôi qua thì mất liền
để rồi chính beckett
và ai cũng lầm tưởng
mình sẽ biết cách tự
đứng dậy nhưng quả thực
mình có biết tự đứng
lên khi vấp ngã đâu
dù chỉ một khởi động
nhỏ hòng trở dậy!”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *