Native I am, Cocopa/Tôi là người bản xứ, Cocoba-MICHAEL LEE JOHNSON, KHẾ IÊM chuyển ngữ

NATIVE I AM, COCOPA

Now once-great events fading
into seamless history,
I am a mother, proud.
My native numbers are few.
In my heart digs many memories
forty-one relatives left in 1937.
Decay is all left of their bones, memories.
I pinch my dark skin.
I dig earthworms
farm dirt from my fingertips
grab native
Baja and Southwestern California,
its soil and sand wedged between my spaced teeth.
I see the dancing prayers of many gods.
I am Cocopa, a remnant of the Yuman family.
I extend my mouth into forest fires
Colorado rivers, trout-filled mountain streams.
I survive on corn, melons, and
pumpkins, mesquite beans.
I still dance in grass skirts
drink a hint of red Sonora wine.
I am a mother, proud.
I am parchment from animal earth.

 

TÔI LÀ NGƯỜI BẢN XỨ, COCOPA

Giờ đây, những sự kiện vĩ đại trước kia đang mờ dần
vào lịch sử liền mạch,
Tôi là một người mẹ, tự hào.
Đám bản địa của tôi rất ít.
Trong lòng tôi đào sâu bao kỷ niệm
Bốn mươi mốt người thân ra đi vào năm 1937.
Mục nát là tất cả chỉ còn lại xương máu,
ký ức của họ.
Tôi nhéo làn da đen của mình.
Tôi đào giun đất
trang trại bẩn từ đầu ngón tay của tôi
túm lấy bản địa
Baja và Tây Nam California,
đất và cát của nó chêm vào giữa những chiếc răng
cách nhau của tôi.
Tôi thấy những lời cầu nguyện nhảy múa
của nhiều vị thần.
Tôi là Cocopa, người còn lại của gia đình Yuman.
Tôi mở rộng miệng vào đám cháy rừng
Những con sông Colorado, những con suối
trên núi đầy cá hồi.
Tôi sống sót nhờ ngô, dưa và
bí ngô, đậu mesquite.
Tôi vẫn nhảy múa trên bờ rìa cỏ
uống một chút rượu Sonora đỏ.
Tôi là một người mẹ, tự hào.
Tôi là bản viết trên giấy da từ trái đất động vật.

____

Đây là bài thơ truyện về bộ tộc da đỏ Cocopah và cuộc hành trình của họ những năm qua.
“Người Dòng sông bắt nguồn từ khu vực nói tiếng Yuman rộng lớn, nơi chiếm giữ các vùng đất dọc
theo sông Colorado, và bộ tộc da đỏ Cocopah không có ngôn ngữ viết. Tuy nhiên, các ghi chép lịch sử
đã được truyền miệng và từ những du khách bên ngoài”. Michael Lee Johnson đã sống mười năm ở
Canada, Việt Nam.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *