Rác-KHẾ IÊM

Tôi đứng bên đây đường nhìn

qua bên kia những luồng xe

vùn vụt vùn vụt ngược và

xuôi đan xen như mắt cáo

trông loáng thoáng dãy phố những

sắc màu bóng người và tôi

là cọng rác không tâm trí

lây lất trên lề đường cuốn

theo khói và bụi và còi

xe trong khoảnh khắc tôi là

vật thể giữa các vật thể

vật thể nào giống vật thể

nào vật thể nào khác vật

thể nào hỏi và đáp ai

với ai trong mênh mông gợn

sóng những khuôn mặt khẩu trang

và luồng xe vùn vụt vùn

vụt ngùn ngụt ngùn ngụt cho

đến khi bầu trời chợt mưa

chợt nắng làm đậm đặc và

tách lìa giữa tôi và rác

và khói và bụi và còi

xe hiện hình chỉ là những

cái tên nổi trôi mà tôi

không phải rác mà rác không

phải tôi đang đứng bên đây

đường nhìn qua bên kia

Please follow and like us: