Chong chóng gió-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Marc Bourlier/Viet Nam, Pháp

 

Gió Nam.
Thổi bụi mờ hơi nóng
thổi lên ta
dính những hạt mầm
thấy
sáng lóng lánh
thơm mùi hoa cam.
Gió khiến trăng hóa đỏ
làm rạng Dương cảm thấy mất tự do,
khi ngươi đến
thật quá muộn!
ta đã cuộn lấy đêm
cất vào ngày quá khứ.
Không có gió,
Coi chừng!
Con tim, xoay.
Con tim ta, xoay.
Gió Bấc hiu hiu.
Ô, gió Bạch Hùng! (1)
Thổi lên ta
run rẩy
cả bình minh phương bắc,
Diêm Vương
mặc áo choàng,
lớn tiếng cười ông Dante (2)
Này, kẻ làm đẹp tinh tú!
Khi ngươi đến
thật quá muộn.
Đời ta đã mốc meo
và mất luôn chìa khóa.
Không có gió
Coi chừng!
Con tim, xoay.
Con tim ta, xoay.
Thần thổi hiu hiu
phương nào gió đến.
Muỗi núp trong hoa hồng
cánh hoa nở lớp lớp.
Gió Đông (3) mất thói quen
giữa lá cành hung hăng
rít gào trong giông bão,
hãy bay đi!
Ký ức ta
khóa kín
như chim bị giam cầm
đang líu lo phác họa
hình ảnh buổi chiều.
Vạn vật đi không bao giờ trở lại
ai cũng biết.
Giữa làn gió trong lành
đừng cất lời than trách!
Này, Bạch Dương, sư phụ gió, có đúng không?
than trách chẳng ích gì!
Không có gió
Coi chừng!
Con tim, xoay
Con tim ta, xoay

 


(1) White bear of the wind: Gió đến từ phương bắc, nơi có gấu lông trắng.
(2) Alighieri Dante là tác giả của tác phẩm La Commedia. Nhân vật trong trường thi này đã đi
xuống mấy tầng địa ngục trước khi lên cảnh giới thiên đàng. Một trong những tác phẩm quan
trọng kế tiếp những sử thi của Homer.
(3) Alisios: Gió Đông thường xuất hiện trong miền nhiệt đới.
(*) Sin ningún viento, hazme caso! Gira, corazón, gira, corazón…làm bài thơ trở thành bi kịch.
Gió Nam, gió bắc không làm cánh quạt chong chóng xoay mà khi không có gió, phải canh
chừng vì chong chóng sẽ xoay như bi kịch của trái tim người.

 

Veleta


Julio de 1920. (Fuente Vaqueros, Granada)


Viento del Sur.
Moreno, ardiente,
llegas sobre mi carne,
trayéndome semilla
de brillantes
miradas, empapado
de azahares.
Pones roja la luna
y sollozantes
los álamos cautivos, pero vienes
¡demasiado tarde!
¡Ya he enrollado la noche de mi cuento
en el estante!
Sin ningún viento,
¡hazme caso!
Gira, corazón;
gira, corazón.
Aire del Norte,
¡oso blanco del viento!,
llegás sobre mi carne
temboloroso de auroras
boreales,
con tu capa de espectros
capitanes,
y riyéndote a gritos
del Dante.
¡Oh pulidor de estrellas!
Pero vienes
demasiado tarde.
Mi almario está musgoso
y he perdido la llave.
Sin ningún viento,
¡hazme caso!
Gira, corazón;
gira, corazón.
Brisas, gnomos y vientos
De ninguna parte,
Mosquitos de la rosa
De pétalos pirámides,
Alisios destetados
Entre los rudos árboles,
Flautas en la tormenta,
¡Dejadme!
Tiene recias cadenas
Mi recuerdo,
Y está cautiva el ave
Que dibuja con trinos
La tarde.
Las cosas que se van no vuelven nunca,
Todo el mundo lo sabe,
Y entre el claro gentío de los vientos
Es inútil quejarse.
¿Verdad, chopo, maestro de la brisa?
¡Es inútil quejarse!
Sin ningún viento,
¡Hazme caso!
Gira, corazón;
Gira, corazón.

 

 

Weather vane

Bản dịch tiếng Anh  của A. S. Kline


Wind of the South.
Dark-haired, ardent,
you come over my flesh
bringing me seed
of brilliant
gazes, soaked
in orange blossom.
You make the moon red
and make a sobbing
in the captive poplars, but you come
too late!
I’ve rolled up the night of my story
on the shelf!
Without any wind,
Look out!
Spin, heart;
spin, heart.
Breeze of the North,
white bear of the wind!,
you come over my flesh
trembling with auroras
boreales,
with your cloak
of spectral captains
and screaming with laughter
at Dante.
O polisher of stars!
But you come
too late.
My chest is covered with moss
and I’ve lost the key.
Without any wind,
Look out!
Spin, heart;
spin, heart.
Gnomish airs, and winds
from nowhere.
Mosquitoes of the rose
with pyramidal petals,
Trade winds weaned
among the rough trees,
flutes in the tempest,
leave me be!
Strong chains hold
my memory,
and the bird is captive
whose warbling draws
the evening.
The things that are gone never return,
all the world knows that,
and among the clear crowd of the winds
it’s useless to complain.
Isn’t that so, poplar, master of the breeze?
It’s useless to complain!

Without any wind,
Look out!
Spin, heart;
spin, heart.

Please follow and like us: