Mùa-ĐÀO VIẾT BỬU

Mùa, sang mùa hoa trái tụ ngón tay
Thời khắc ta mẹ đuối hơi rặn đẻ
Cái trứng nở, mãn khai và dịch thể
Hỡi tai ương! kẻ dịch số lộc phường.
Cuộc cùng lưu thân về chốn náu nương
Bước vô hồn qua tờ rơi bạc thật
Tờ bạc vãi vung cầu linh ai khuất
Hay cầu linh ai nhặt mót đường sầu
Bạn sớm bỏ đời cảm thấu cực đau
Con mắt khép hờ cửa thiêng vạn phúc
Niệm ý tồn sinh có từ lòng thức
Mùa hạnh rưng rưng trong suốt lệ quỳnh.
Please follow and like us: