Thức nhận-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

tặng Mx
Ta đương đi?
sao người nói là chưa
mùa an cư kiết hạ chứng cho rồi
âm ỉ – nóng?
lửa hay tro tàn?
sương lạnh!
nắng gắt nung đời
mưa đấy!
xối xả mưa…
Vâng!
Mãi chưa,
– Người động tâm
– Ta không đành
thức nhận rằng:
đã từng nhanh một phút
để từng chậm một đời – Có thể;
gianh giới sự tình
còn
mất
rất mong manh…
Vẫn chưa đi
sao người nói: Đã về
mơ mệt sinh chậm giề
mỏi mong sinh tình
có điều chi vội gì…
mà qua nhanh
… nhanh quá!
vội chỉ thêm những số không
– mất đà!
Cật vấn?
Một lần cuối kiếp trước;
…loanh quanh
thức nhận?
Một lần đầu kiếp sau;
…chợt thấy
có bóng mây phía cao xanh
hờ hững
mưa lưng chừng
ướt nắng phía ngọn cây
*
Ta cứ nghĩ quẩn rằng:
…khói đã sinh ra mây ?
Diễn,
11:25_ 19/06/2020
Please follow and like us: