Phối hứng tôi-TRẦN DUY TRUNG

 

đến anh Nguyễn Man Nhiên

 

Trong một thể dạng

tự do và tan chảy

ngôn ngữ là nhà ảo thuật

cắt dán và pha trộn

tấm bưu thiệp của cảm xúc

từ các đường nét và màu sắc

phát nổ như những ý tưởng

và bài thơ bắt đầu

phối hứng tôi

Please follow and like us: