Sát nhân-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ


( Hai tiếng nói buổi sáng trên con đường Riverside Drive.)


– Chuyện này xảy ra làm sao?
– Một vết thương trên má.
Chỉ vậy thôi!
Một cái đinh đóng lút cán.
Một kim găm đâm sọc vào
cho đến khi tiếng rú thét lên khủng khiếp.
Và đại dương ngưng sóng.
– Chuyện này xảy ra làm sao?
– Như vậy đó
– Thôi đi. Chỉ như vậy sao?
– Thế thôi
Trái tim tự nhiên rớt ra ngoài.
– Trời ơi!

 

 

Asesinato.

(Dos voces de madrugada en Riverside Drive)

 


Cómo fue?
—Une grieta en la mejilla.
¡Eso es todo!
Una uña que aprieta el tallo.
Un alfiler que bucea
hasta encontrar las raicillas del grito.
Y el mar deja de moverse.
—¿Cómo, cómo fue?
—Así.
—¡Déjame! ¿De esa manera?
—Sí.
El corazón salió solo.
—¡Ay, ay de mí!

 

 

Murder.
(Two early morning voices on Riverside Drive)

 


Bản dịch của The Leopard

 

 


“How did it happen?”
“A cut on the cheek.”
That’s all!
A nail that presses the stem.
A pin that dives in
until it finds the roots of the scream.
And the sea stops moving.
“How did it happen?”
“Just like that.”
“Stop it! Like that?”
“Yes.”
The heart came out on its own.
“Oh my!”

 

 

Please follow and like us: