Mỗi khắc giờ hiện tại [1]-TRẦN DUY TRUNG

 

 

Chúng ta có mặt ở đây

trong mỗi khắc giờ hiện tại

như nước vỡ liên tục chảy

như ngọn lửa đang cháy

từng hơi thở đi vào thế giới

từng sát na lìa xa thế giới

chúng ta có mặt ở đây

trong sự hữu hạn này

như chiếc bình để rót

vào linh hồn thể xác

cho đến khi bóng tối đầy lên

và tất cả chìm dần lãng quên

chúng ta chảy qua hiện tại

chúng ta cháy tàn hiện tại

Please follow and like us: