Hiệu ứng đường ngầm, Thể phức-CHIM HẢI

HIỆU ỨNG ĐƯỜNG NGẦM

 

thời gian siêu chảy theo chiều giảm từng va chạm kế miền sát cạnh của giới hạn

thế chồm

trường đối xứng xuyên tâm

xung lực dồn về nơi âm cực

chiều tương ứng xác định

cường độ gia tăng ở cực đại dịch chuyển

s-p-e-r—————m-a-t-o—————z-o-o-n dưới dạng vi phân

bắn vào hữu hạn.

 

 

 

THẾ PHỨC

 

biên độ dao động cưỡng bức miền tối tuyệt đối

thấu kính qua gia tốc cộng hưởng nhiễu xạ nơi môi trường ướt

mơ hồ về cội nguồn đồng tử khép lại ảnh ảo và tán sắc

chuyển động dọc và lực ma sát nội ngưng theo hàm thời gian

mật độ dòng tuôn chảy

sấp ngửa phương trình

bất biến.

 

Please follow and like us: