Giao thừa-UYÊN NGUYÊN

Willie Jinks /Mỹ
( Hát nói )
.
Mưỡu:
quê người nào thiết chi xuân
giao thừa ta chỉ vài tuần rượu suông
một mình thù tạc kiêm luôn
hình mời rượu bóng như tuồng chiêm bao
.
khổ đầu:
tờ lịch cuối xé đau năm cũ
bóng ai mây vần vũ tây đông
tiếng thời gian nở nứt không mông
khôn ngăn lạnh đáy hồn cô lữ
.
khổ giữa:
sinh tiền bất tận tôn trung tửu
tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi *
gọi câu thơ sóng bạc lưng trời
đêm nay nữa rồi thôi năm hết
chén này nữa hương dậy lừng men tết
sầu mà chi hải khoát thiên không
nắng bồi hồi viễn phố xuân phong
lòng châu lục trời mây trắng nhớ
đương sơ đối tửu tư giang phố
cự lãng bôi trung tửu mạn thuyền **
gõ bầu ca một khúc xuân riêng
bài hát nói lưu liên tê tái
mưỡu cuối:
năm thừa rồi biết giao ai ?
( giao thừa 2022)
______
không mông : mưa dầm
sinh tiền bất tận tôn trung tửu
tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi * thơ Nguyễn Du . ( sống không uống cạn rượu trong bầu
chết rồi ai rưới mộ cho đâu )
hải khoát thiên không : trời cao biển rộng
đương sơ đối tửu tư giang phố
cự lãng bôi trung tửu mạn thuyền ** (Diệu Đế )
( xưa đối tửu lòng nhớ bến sông
sóng dậy trong chén tràn ra thuyền )
Please follow and like us: