Mặc cảm-HUỲNH MIMH LỆ

đại đế rất vĩ đại
nhưng không có bánh mì
đất nước thật vĩ đại
nắm xương Siberia
nhà văn không đất sống
bỏ nước đi lưu vong
cuối đời còn lú lẫn
thằng học trò lưu manh
cứ đào đất mà ăn
chưa đi ra mở mắt
cứ buôn bán xe tank
bị thế giới khinh ghét
"tội ác và hình phạt"
tội nghiệp nàng lara
tội nghiệp pasternak
đường hầm không lối ra

Please follow and like us: