Stopping by woods on a snowy evening/Dừng ngựa bên rừng buổi chiều tuyết rụng-ROBERT FROST, NGUYỄN QUỐC TRỤ chuyển Việt ngữ

Stopping By Woods on a Snowy Evening

 

Whose woods these are I think I know.

His house is in the village, though;

He will not see me stopping here

To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer

To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake

The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake

To ask if there is some mistake.

The only other sound’s the sweep

Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep

 

 

Dừng ngựa bên rừng buổi chiều tuyết rụng

 

 

Rừng này của ai tôi nghĩ tôi biết

Nhà ông ta ở trong làng

Làm sao ông ta thấy tôi ngừng ngựa

Ngắm tuyết rơi phủ kín rừng.

Ngựa của tôi chắc thấy kỳ kỳ

Tại sao ngưng ở đây, chung quanh chẳng nhà cửa trang trại,

Chỉ thấy rừng và hồ nước đóng băng

Vào đúng chiều hôm cuối năm

Nó bèn khẩy khẩy cái chuông nhỏ

Như để nói với chủ của nó, này, chắc có chi lầm lẫn

Để đáp lại tiếng chuông ngựa,

Là tiếng gió thoảng và tiếng mỏng của hạt tuyết rơi.

Rừng thì đẹp, tối, và sâu

Nhưng tôi còn những lời hứa phải giữ

Và nhiều dặm đường phải đi

Trước khi lăn ra ngủ

Lăn ra ngủ

 

Please follow and like us: